Idź do treści

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Radio 357 oraz serwisu internetowego radio357.pl

 § 1 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, nadaje się następujące znaczenie wskazanym poniżej wyrażeniom:

a. 357 – 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598

b. Aplikacja – aplikacja mobilna (oprogramowanie) zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, pozwalająca na dostęp do treści nadawanych przez Radio na urządzeniach mobilnych.

c. Partner – podmiot współpracujący z nadawcą Radia

d. Portal – oznacza stronę internetową, zorganizowana platformę informatyczno – informacyjną udostępniona w sieci Internet, pod adresem: radio357.pl, stworzoną przez 357 sp. z o.o., umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i materiałów opracowanych lub przetwarzanych przez nadawcę Radia lub jego Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.

e. Radio – radio internetowe działające pod nazwą handlową „Radio 357”, którego nadawcą jest 357;

f. Regulamin – niniejszy regulamin;

g. Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak: Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Aplikacji, Portalu lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi streamingu audio; Usługi promocyjne – usługi polegające na emisji produktów promocyjnych na stronach internetowych Portalu lub/i Aplikacji, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii promocyjnych w oparciu o internetowe narzędzia promocji takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

h. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu lub Aplikacji, użytkownik końcowy Portalu, Aplikacji lub/i Usług.

i. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował konto bezpośrednio w Portalu lub/i w Aplikacji lub w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z infrastruktury Portalu lub/i Aplikacji (np. Patronite.pl). Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa; każdy Użytkownik Zarejestrowany jest jednocześnie Użytkownikiem.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i Aplikacji i zakres odpowiedzialności 357.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku, gdy określone Usługi serwisy będą posiadać dodatkową funkcjonalność, nieopisana w Regulaminy, odrębne, szczegółowe regulaminy będą zamieszczone na stronach internetowych Portalu lub w odpowiednich zakładkach Aplikacji, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej usługi bez konieczności ponownej akceptacji Regulaminu.

4. 357 zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Portalu lub/i Aplikacji wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.

5. 357 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

6. Jednocześnie 357 zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w Portalu lub/i Aplikacji, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dodatkowo, Użytkownicy Zarejestrowani zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie informacji na adres wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w trakcie rejestracji lub/i wskazanego w późniejszym okresie w ramach zmienionych danych przypisanych do konta Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL – adresu Portalu, lub skorzystania przez niego z przekierowania do Portalu z zewnętrznego źródła lub, w zakresie korzystania z Aplikacji, po zainstalowaniu przez Użytkownika Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym; umowa rozwiązywana jest każdorazowo w momencie wyjścia ze stron Portalu lub, w zakresie korzystania z Aplikacji, w momencie odinstalowania Aplikacji.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług – nieopisanych w niniejszym Regulaminie – o ile takie są świadczone przez 357 – podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 4 Warunki techniczne

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a. hardware,

b. połączenie z siecią Internet,

c. przeglądarkę internetową,

d. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. W przypadku korzystania z Aplikacji, dodatkowo, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie mobilne z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z Aplikacji (spełniające minimalne wymagania techniczne).

3. 357 zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies – o czym Użytkownik zostanie poinformowany w przypadku braku włączonej opcji jednej ze wskazanych funkcjonalności.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu lub/i Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej Radia oraz osób trzecich.

2. Zakazane jest korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

5. Korzystający z Portalu lub/i Aplikacji Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

6. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu lub/i Aplikacji poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów, a w przypadku treści w formie audialnej – ich odsłuchu – z wyłączeniem treści, do których dostęp 357 ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

7. 357 zastrzega możliwość udostępnienia Użytkownikom Zarejestrowanym dodatkowych funkcjonalności Portalu lub/i Aplikacji, tj. w szczególności dostępu do treści dedykowanych dla Użytkowników Zarejestrowanych, możliwości dostępu do treści Portalu w wersji na żądanie.

§ 6 Funkcjonalności

1. Lista Piosenek 357

a. 357 jest Organizatorem Listy Piosenek (zwanej dalej: Listą).

b. Uczestnikiem Listy (dalej zwanym: Uczestnik) jest Użytkownik zarejestrowany, która odda swój głos poprzez Portal, będący jednocześnie aktywnym Patronem udzielającym Wsparcia 357 (Autorowi) w rozumieniu postanowień Regulaminu Serwisu Patronite dostępnego na stronie internetowej https://patronite.pl/regulamin.

c. 357 nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań Uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych jeśli działał bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego.

d. Pozycja utworu na Liście zależy od ilości zdobytych głosów.

e. Głosowanie na utwory na Liście odbywa się od piątku od godziny 22.00 do piątku następnego tygodnia do godz. 12:00.

f. Każdy Uczestnik może głosować na maksymalnie 10 utworów a minimalnie 1 z dostępnych na Liście utworów do głosowania.

g. Każdy Uczestnik może głosować 1 raz w danym głosowaniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu

h. Uczestnik, który zagłosował nie ma możliwości:

i. zmiany lub usunięcia utworów, na które oddał głos w głosowaniu,

ii. usunięcia wcześniejszego głosowania zarówno w całości jak i w części

i. Publikacja wyników głosowania w Portalu odbywa się w każdy piątek o godz. 22.00.

j. Dostęp do Listy oraz wyników głosowania poprzez Portal możliwy jest zarówno dla Uczestników, jak i pozostałych Użytkowników.

2. Inne głosowania niż określone w ust. 1

a. 357 dopuszcza możliwość odpowiedniego stosowania postanowień § 6 ust. 1 do innych głosowań organizowanych poprzez Portal z zastrzeżeniem, że w szczególności liczba utworów, na które można głosować ich dobór, ilość przysługujących głosów oraz czas przeznaczony na głosowanie zostanie określony każdorazowo w Portalu.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby rejestrowej 357: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres dziendobry@radio357.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie ewentualnych roszczeń w zakresie rozpoznania reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez 357.]

4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoznanie reklamacji poprzez otrzymanie decyzji w zakresie jej rozpoznania w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 8 Odpowiedzialność 357

1. 357 nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu lub/i w Aplikacji informacji i materiałów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. 357 zastrzega, że korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji odbywa się każdorazowo wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. 357 nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu lub/i Aplikacji sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. 357 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu lub/i Aplikacji , w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowe.

5. 357 nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz promocyjne, zamieszczane na stronach Portalu lub/i Aplikacji w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz promocyjnych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich

6. 357 nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub/i Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów innych właściwych Usług, nieopisanych w Regulaminie, a dostępnych za pośrednictwem Portalu lub/i Aplikacji.

7. 357 zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, edycji, usuwania treści znajdujących się w Portalu lub/i Aplikacji. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy jakichkolwiek zobowiązań 357 względem Użytkowników do zapewnienia określonych treści, gwarancji dostępu do tych treści, zawartości Portalu lub/i Aplikacji, częstotliwości oraz czasu publikacji tych treści itd.

§ 9 Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty na stronach Portalu oraz w Aplikacji wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Portal oraz Aplikacja zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści udostępniane na stronach Portalu lub/i w Aplikacji mogą być opatrzone znakiem „Copyright © 2020 357 sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone”. Ewentualny brak oznaczenia treści znakiem opisanym w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na objęcie ochroną prawnoautorską treści umieszczonych w Portalu lub/i Aplikacji.

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, 357 udostępnia na stronach Portalu lub/i Aplikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu lub/i Aplikacji, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu lub/i Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu lub/i Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub/i Aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody 357 poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają 357 niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści.

§ 10 Ochrona prywatności

1. 357 gwarantuje Użytkownikom Portalu lub/i Aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. 357 w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. W ramach świadczenia niektórych Usług 357 zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

4. 357 zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

5. 357 gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się na zasadach i zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. 357 zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez 357 zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598. Użytkownicy mogą skontaktować się z 357:

a. drogą korespondencyjną – na adres siedziby 357

b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: dziendobry@radio357.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań 357 przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów 357 (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

a. Prowadzenie działalności nadawczej 357 i informacyjnej,

b. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

c. ustalanie lub dochodzenie przez 357 roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów 357, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. 357 przetwarza kategorie danych osobowych przekazane przez Użytkowników.

6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez 357 zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności Partnerzy Radia.

8. 357 nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

9. 357 nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Użytkownikom przysługuje prawo do: a. żądania od 357 dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej; b. przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych 357 w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony 357 i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności; c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy 357: dziendobry@radio357.pl

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 357 danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.

14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych Usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2. 357 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu, Aplikacji i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.