Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj

Polityka prywatności Radio357.pl

Niniejsza polityka prywatności stanowi wyciąg z Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej Radio 357 oraz serwisu internetowego radio357.pl, a definicje wskazane w niniejszej Polityce Prywatności odpowiadają znaczeniu nadanym im w powołanym Regulaminie.

1. 357 zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez 357 zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598. Użytkownicy mogą skontaktować się z 357:

a. drogą korespondencyjną – na adres siedziby 357

b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: dziendobry@radio357.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań 357 przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów 357 (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

a. Prowadzenie działalności nadawczej 357 i informacyjnej,

b. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

c. ustalanie lub dochodzenie przez 357 roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów 357, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. 357 przetwarza kategorie danych osobowych przekazane przez Użytkowników.

6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez 357 zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności Partnerzy Radia.

8. 357 nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

9. 357 nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Użytkownikom przysługuje prawo do:

a. żądania od 357 dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej;

b. przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych 357 w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony 357 i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy 357 : dziendobry@radio357.pl

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 357 danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.

14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych Usług.

 

Polityka „Cookies”

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy stosowania plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej pod adresem radio357.pl, której administratorem (dalej „Administrator”) jest 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Administrator wykorzystuje w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołuje się serwis pokazując np. multimedia.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki „cooki” pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookie” służące do analiz

Pliki „cookie” pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki „cookie” używane do targetowania

Pliki „cookies¨ zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Użytkownik serwisu może ustawić w swojej przeglądarce internetowej różne stopnie ochrony przed cookies – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje serwisu, np. zalogowanie się na konto w serwisie. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.
– Internet Explorer
– Firefox
– Google Chrome
– Safari