Idź do treści

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Radio 357 oraz serwisu internetowego radio357.pl

 

§1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, nadaje się następujące znaczenie wskazanym poniżej wyrażeniom:
  a) 357– 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598;
  b) Aplikacja– aplikacja mobilna (oprogramowanie) zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, pozwalająca na dostęp do treści nadawanych przez Radio na urządzeniach mobilnych;
  c) Autopay – podmiot świadczący obsługę płatności elektronicznych/online, tj. spółka pod firmą Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013;
  d) Partner– podmiot współpracujący z nadawcą Radia;
  e) Portal– oznacza stronę internetową, zorganizowana platformę informatyczno – informacyjną udostępniona w sieci Internet, pod adresem: radio357.pl, stworzoną przez 357 sp. z o.o., umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i materiałów opracowanych lub przetwarzanych przez nadawcę Radia lub jego Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu.
  f) Radio– radio internetowe działające pod nazwą handlową „Radio 357”, którego nadawcą jest 357;
  g) Regulamin – niniejszy regulamin;
  h) Usługi– oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak: Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Aplikacji, Portalu lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości tego serwisu internetowego w urządzeniach mobilnych, jak również usługi streamingu audio; Usługi promocyjne – usługi polegające na emisji produktów promocyjnych na stronach internetowych Portalu lub/i Aplikacji, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii promocyjnych w oparciu o internetowe narzędzia promocji takie jak boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa);
  i) Użytkownik– każda osoba korzystająca z Portalu lub Aplikacji, użytkownik końcowy Portalu, Aplikacji lub/i Usług;
  j) Użytkownik Zarejestrowany– Użytkownik, który zarejestrował konto Użytkownika bezpośrednio w Portalu lub/i w Aplikacji lub w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z infrastruktury Portalu lub/i Aplikacji. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa; każdy Użytkownik Zarejestrowany jest jednocześnie Użytkownikiem;
  k) Konto Użytkownika – indywidualne konto utworzone w Portalu lub Aplikacji przypisane do danego Użytkownika Zarejestrowanego, które po zalogowaniu dostępne jest pod internetowym adresem https://konto.radio357.pl, na którym z poziomu przedmiotowego konta może dokonać zmian istotnych dla korzystania z Usług, takich jak: zmiana hasła umożliwiającego dostęp do konta, zmiana adresu e-mail przypisanego do konta, zarządzanie zgodami marketingowymi, na newsletter i innymi udostępnionymi Użytkownikowi w trakcie świadczenia Usług. Użytkownik w każdym momencie z poziomu konta może odwołać wszystkie lub poszczególne zgody, o których mowa powyżej, za wyjątkiem zgody akceptującej Regulamin. Konto Użytkownika jest jedynym elementem składowym systemu przeznaczonym do wprowadzania w/w zmian. Pozostałe narzędzia dostępne w systemie nie gwarantują skutecznego przeprowadzenia zmian, o których mowa powyżej;
  l) Skrzynka wiadomości – każdy Użytkownik Zarejestrowany z poziomu Konta Użytkownika otrzymuje automatyczny dostęp do Skrzynki wiadomości. Rejestrując się w systemie każdy Użytkownik Zarejestrowany będzie otrzymywał od Radia na skrzynkę wiadomości dotyczące polecanych przez Radio audycji, aktualnych wydarzeń z życia z Radia i innych informacji związanych z jego działalnością i świadczeniem Usług. Wiadomości mogą również uwzględniać kontekst czynności podjętych uprzednio przez Użytkownika, na przykład polubienie określonej audycji, czy wysłuchanie jej odcinka;
  m) Abonament – szczególne przywileje, takie jak dostęp do ekskluzywnych podcastów, strefy „Twoje 357” i wiele innych opisanych szerzej w Portalu i Aplikacji przyznane Użytkownikowi Zarejestrowanemu w zamian za zapłatę abonamentu;
  n) Dobrowolne wpłaty – dodatkowe (poza Abonamentem) dobrowolne wpłaty na rzecz Radia (dalej „Dobrowolne wpłaty”), które stanowią formę symbolicznego podziękowania za świadczone Usługi stanowiące odpowiednik swojego rodzaju napiwku i które są następnie przeznaczane na finansowanie i rozwój Radia. Dobrowolne wpłaty mogą zostać dokonane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił Abonament. Wysokość dobrowolnej wpłaty zależy wyłącznie od Użytkownika. Dokonanie dobrowolnej wpłaty nie uprawnia do jakiegokolwiek świadczenia materialnego, a wyłącznie do wygenerowania grafiki (w formie elektronicznej) potwierdzającej wspieranie radia;
  o) Darowizny – darowizny dokonywane na rachunek bankowy Radia na rzecz Radia, które nie wiążą się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym, a które mogą być dokonane przez każdego Użytkownika (nie tylko tego, który wykupił Abonament).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i Aplikacji i zakres odpowiedzialności 357.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku, gdy określone Usługi serwisu będą posiadać dodatkową funkcjonalność, nieopisaną w Regulaminie, odrębne, szczegółowe regulaminy będą zamieszczone na stronach internetowych Portalu lub w odpowiednich zakładkach Aplikacji, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej usługi bez konieczności ponownej akceptacji Regulaminu.
 4. 357 zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Portalu lub/i Aplikacji wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 5. 357 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.
 6. Jednocześnie 357 zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w Portalu lub/i Aplikacji, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dodatkowo, Użytkownicy Zarejestrowani zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie informacji na adres wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w trakcie rejestracji lub/i wskazanego w późniejszym okresie w ramach zmienionych danych przypisanych do konta Użytkownika Zarejestrowanego. Każdy Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje dostęp do prywatnego Konta Użytkownika.

 

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL – adresu Portalu, lub skorzystania przez niego z przekierowania do Portalu z zewnętrznego źródła lub, w zakresie korzystania z Aplikacji, po zainstalowaniu przez Użytkownika Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym; umowa rozwiązywana jest każdorazowo w momencie wyjścia ze stron Portalu lub, w zakresie korzystania z Aplikacji, w momencie odinstalowania Aplikacji.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług – nieopisanych w niniejszym Regulaminie – o ile takie są świadczone przez 357 – podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 4 Warunki techniczne

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  a)
  urządzenie umożliwiające odtwarzanie,
  b) połączenie z siecią Internet,
  c) przeglądarkę internetową,
  d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. W przypadku korzystania z Aplikacji, dodatkowo, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie mobilne z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z Aplikacji (spełniające minimalne wymagania techniczne).
 3. 357 zastrzega, że dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz obsługi Javascript. Nadto w niektórych przypadkach może być również konieczne włączenie w przeglądarce obsługi cookies – o czym Użytkownik zostanie poinformowany w przypadku, gdyby obsługa ta była u Użytkownika wyłączona.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu lub/i Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej Radia oraz osób trzecich.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Korzystający z Portalu lub/i Aplikacji Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu lub/i Aplikacji poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów, a w przypadku treści w formie audialnej – ich odsłuchu – z wyłączeniem treści, do których dostęp 357 ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 7. 357 zastrzega możliwość udostępnienia Użytkownikom Zarejestrowanym dodatkowych funkcjonalności Portalu lub/i Aplikacji, tj. w szczególności dostępu do treści dedykowanych dla Użytkowników Zarejestrowanych, możliwości dostępu do treści Portalu w wersji na żądanie.

 

 § 6 Płatności oraz funkcjonalności

 1. Każdy z Użytkowników może zdecydować się na wsparcie radia, które może polegać na:
  a) zawarciu umowy o świadczenie usług odpłatnych, tj. Abonament, która polega na przyznaniu Użytkownikowi szczególnych przywilejów, takich jak dostęp do ekskluzywnych podcastów i wielu innych opisanych szerzej w Portalu i Aplikacji treści i funkcji w zamian za zapłatę Abonamentu. Płatność za Abonament następuje w drodze płatności rekurencyjnych, tj. cyklicznych, comiesięcznych opłat pobieranych automatycznie od Użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę;
  b) dokonaniu Dobrowolnej wpłaty. Dobrowolne wpłaty stanowią formę symbolicznego podziękowania za świadczone Usługi stanowiące odpowiednik swojego rodzaju napiwku i które są następnie przeznaczane na finansowanie i rozwój Radia. Dokonanie dobrowolnej wpłaty nie uprawnia do jakiegokolwiek świadczenia materialnego, a wyłącznie do wygenerowania grafiki (w formie elektronicznej) potwierdzającej wspieranie radia;
  c) dokonaniu wpłaty Darowizny.
 2. Płatności o których mowa w ust. 1 pkt. a) – b)  będą dokonywane w następujący sposób:
  a) Użytkownik wybiera w panelu Portalu lub Aplikacji rodzaj płatności wskazany w ust. 1  pkt. a) – b), który go interesuje. Po wybraniu rodzaju płatności Użytkownik otrzyma link do dokonania płatności elektronicznej,
  b) Użytkownik po użyciu udostępnionego mu przez 357 linku zostanie przekierowany do strony operatora płatności Autopay w celu wyboru jednej z metod płatności.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Usługa płatnicza jest świadczona przez Autopay na rzecz Użytkowników 357 na podstawie umowy zawartej przez 357 z Autopay. 
 4. Użytkownicy, którzy wspierają Radio oraz dokonują płatności opisanych w § 6 ust. 1  Regulaminu korzystając z usług innego operatora płatności niż Autopay dokonują ich na podstawie odrębnych umów zawartych przez nich z tymi operatorami oraz na podstawie stosowanych przez tych operatorów regulaminów płatności.
 5. Dokonywanie płatności odbywa się na następujących zasadach:
  a) 357 umożliwia Użytkownikom wykonanie płatności wskazanych w ust. 1 pkt. a) – b)  z wykorzystaniem metod płatności, które są w danym momencie obsługiwane przez Autopay. Autopay umożliwia również Użytkownikom dokonywanie płatności automatycznych (odnawialnych);
  b) za dzień zrealizowania płatności wskazanych w ust. 1 pkt. a) – b) uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 357;
  c) 357 nie ponosi odpowiedzialności za zakres udostępnionych przez Autopay metod płatności lub czasowe ograniczenie ich dostępności do wybranych metod płatności;
  d) zapłata dokonywana będzie wyłącznie w walucie polskiej, tj. w PLN (polski złoty). Użytkownik ponosi wszystkie ewentualne koszty dodatkowe związane z przewalutowaniem, jeżeli dokonuje zapłaty w walucie innej, niż wyżej wskazana.
  e) wartość transakcji realizowanych przez Użytkowników wynika z cennika ustalonego przez 357, a zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://wspieram.radio357.pl. Powyższe nie dotyczy Darowizn i Dobrowolnych wpłat, których wysokość zależy wyłącznie od woli Użytkownika.
  f) prawidłowa realizacja płatności przez Użytkowników za Abonament jest podstawą uzyskania przez nich dostępu do niego.
  g) Użytkownicy ponoszą negatywne konsekwencje związane z błędną realizacją płatności z przyczyn, za które zarówno 357, jak i Autopay, nie ponoszą odpowiedzialności.
  h) niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności spowodowane siłą wyższą będzie traktowane jako okoliczność, za którą żadna stron nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie stanowiło podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem 357 lub Autopay, z wyłączeniem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty.
 6. Płatności automatyczne (odnawialne):
  a) celem rozpoczęcia płatności automatycznych (odnawialnych) Użytkownik zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji wniosek o ich uruchomienie. W przypadku korzystania z karty płatniczej Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę, w której zaakceptuje niniejszy Regulamin. Zawierając umowę Użytkownik udziela 357 zgody na cykliczne obciążanie jego karty płatniczej w celu realizacji usług. Ewentualne zawarcie umowy następuje po pozytywnym zakończeniu procesu identyfikacji i weryfikacji Użytkownika oraz podanych przez niego danych.
  b) autoryzacja zleceń płatniczych realizowanych w ramach płatności automatycznych (odnawialnych) dokonywana jest jednorazowo, w trakcie ich uruchamiania.
  c) realizacja zlecenia płatniczego w postaci płatności automatycznych (odnawialnych) rozpoczyna się w dniu, w którym 357 pobrało środki z karty płatniczej Użytkownika. Za moment otrzymania przez 357 zlecenia dla celów określenia maksymalnego terminu jego realizacji uznaje się początek dnia rozpoczęcia realizacji zlecenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
  d) Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z realizowania płatności automatycznych za pośrednictwem Konta Użytkownika lub Autopay, przy czym w przypadku, gdy zlecenie płatnicze w ramach płatności automatycznych zostało już otrzymane przez 357, odwołanie tego zlecenia nie jest możliwe.
  e) Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia kwoty środków w ramach karty płatniczej pozwalającej na dokonanie transakcji w ramach usługi płatności automatycznych (odnawialnych).
  f) 357 ma prawo odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego złożonego przez Użytkownika:
       – w przypadku braku odpowiedniej kwoty środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego,
  – w przypadku wygaśnięcia daty ważności karty płatniczej Użytkownika,
  – w przypadku braku w treści zlecenia płatniczego danych niezbędnych do jego realizacji lub podania danych  sprzecznych lub niepełnych,
  – z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie zlecenia transakcji oszukańczej, fikcyjnej lub której cel lub przedmiot jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu) lub zasadami współżycia społecznego, generującej nieakceptowalny przez 357 poziom ryzyka. W przypadku odmowy przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego w ramach usługi płatności automatycznych (odnawialnych) zlecenie uznaje się za nieotrzymane.
  g) 357 stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodne z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i może zwracać się do Użytkowników z uzasadnionym przepisami tej ustawy żądaniem udzielenia dodatkowych informacji związanych z faktem korzystania przez nich z usług. Dane o transakcji płatniczej oraz dane Użytkownika są przetwarzane przez 357 w celu zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz w celu dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.
  h) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 357 o stwierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty płatniczej przypisanej do usługi płatności automatycznych (odnawialnych).
  i) 357 w następujących przypadkach przysługuje prawo do zablokowania korzystania z usługi płatności automatycznych (odnawialnych):
       – z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem usługi płatności automatycznych (odnawialnych), a w szczególności gdy istnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystania jej w ramach transakcji oszukańczych;
  – w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty płatniczej Użytkownika lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
  357 niezwłocznie poinformuje Użytkownika, za pomocą wiadomości e-mail, o zablokowaniu korzystania z usługi płatności automatycznych (odnawialnych) przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe – niezwłocznie po ich zablokowaniu, chyba, że przekazanie informacji o zablokowaniu byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. 357 odblokowuje płatności automatyczne, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady, w przeciwnym wypadku zablokowanie usługi płatności automatycznych (odnawialnych) jest tożsame z wypowiedzeniem przez 357 umowy, która wygasa z upływem 2 miesięcy od dnia zablokowania usługi płatności automatycznych (odnawialnych).
  j) zgłoszenie zdarzeń, o których mowa w literze h) powyżej, lub wniosek o odblokowanie usługi płatności automatycznych (odnawialnych) powinny być składane w formie pisemnej na adres: Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, pocztą elektroniczną na adres: platnosci@autopay.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 58 7604 844 w godzinach 8.00-22.00 w dni robocze oraz w godzinach 8.00-16.00 w soboty albo osobiście do protokołu w siedzibie Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
  k) 357 ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi płatności automatycznych (odnawialnych), z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej. Użytkownik niezwłocznie powiadamia 357 o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w ramach usługi płatności automatycznych (odnawialnych) w sposób wskazany w ust. 7. Jeżeli Użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem 357 z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji w ramach usługi płatności automatycznych (odnawialnych) wygasają. 357 nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu pierwszym w przypadku gdy udowodni, że rachunek Autopay został uznany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli 357 ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu pierwszym, niezwłocznie zwraca Użytkownikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji. 357 nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji w ramach usługi płatności automatycznych (odnawialnych) jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji wynikało z siły wyższej lub z przepisów prawa, a w szczególności z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
  l) nie jest dopuszczalne korzystanie z usługi płatności automatycznych (odnawialnych) w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za pomocą instrumentów płatniczych nienależących do Użytkownika.
  m) Użytkownik zobowiązuje do korzystania z usługi płatności automatycznych (odnawialnych) w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku konieczności zwrotu Użytkownikowi dokonanej przez niego płatności, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. W każdym przypadku Użytkownik nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.  
 8. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym paragrafie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Autopay lub ustawie o usługach płatniczych. Reklamację usług dot. procesu płatności Użytkownik winien złożyć bezpośrednio do Autopay. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres: Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://pomoc.autopay.pl/, pocztą elektroniczną na adres: platnosci@autopay.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 58 7604 844 w godzinach 8.00-22.00 w dni robocze oraz w godzinach 8.00-16.00 w soboty albo osobiście do protokołu w siedzibie Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.  357 może udzielić Użytkownikowi wsparcia w procesie reklamacji usługi dotyczącej płatności realizowanej przez Autopay. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się z 357 w formie listu poleconego, na adres siedziby rejestrowej 357: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres platnosci@radio357.pl.
 9. W przypadku, gdy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownikowi, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa przysługiwać będzie umowne prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia Użytkownik będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia. Potwierdzenie rezygnacji z w/w uprawnienia następuje poprzez wybranie stosownego oświadczenia w Portalu lub Aplikacji. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż z przyczyn od niego niezależnych, pomimo dokonania prawidłowej płatności na rzecz 357 celem uzyskania dostępu do Abonamentu, nie otrzymał do niego dostępu, przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej przed 357. Procedura reklamacyjna ma na celu usunięcie zaistniałej nieprawidłowości, jej skutków oraz naprawienie ewentualnej szkody, którą mógł ponieść Użytkownik. Zasady regulujące procedurę reklamacyjną opisane zostały w § 7 i stosuje się je odpowiednio do kwestii związanych z niezrealizowaniem, nieterminowym zrealizowaniem lub innymi nieprawidłowościami związanymi z płatnościami dokonywanymi przez Użytkowników na rzecz 357, przy czym 357 nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Autopay. Jeśli przyczynę reklamacji stanowi działanie lub zaniechanie Autopay, 357 przekaże reklamację do rozpatrzenia temu podmiotowi. W takiej sytuacji reklamacja rozpoznana zostanie w oparciu o regulacje wewnętrzne Autopay, a 357 poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpoznania.
 10. Wszelka wymiana wiadomości pomiędzy Użytkownikiem, a Radiem następuje przy użyciu adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w ramach należącego do niego Konta Użytkownika.
 11. Lista Piosenek 357:
  a) 357 jest Organizatorem Listy Piosenek (zwanej dalej: Listą).
  b) Uczestnikiem Listy (dalej zwanym: Uczestnikiem) jest Użytkownik zarejestrowany, który odda swój głos poprzez Portal i który wspiera Radio 357 w ramach dokonywania płatności wskazanych w ust. 1 lit a-c).
  c) 357 nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych jeżeli działał bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego.
  d) pozycja utworu na Liście zależy od ilości zdobytych głosów.
  e) głosowanie na utwory na Liście odbywa się od piątku od godziny 22.00 do piątku następnego tygodnia do godz. 12:00. Radio zastrzega sobie jednocześnie możliwość zmiany czasu startu i zakończeniu głosowania na Listę.
  f) każdemu Uczestnikowi przysługuje określona liczba głosów na Listę. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnej oraz maksymalnej liczby głosów znajdują się każdorazowo w sekcji 'Informacje i zasady’ na stronie internetowej służącej do głosowania na Listę i znajdującej się pod adresem https://glosuj.radio357.pl/app/lista/glosowanie
  g) każdy Uczestnik może głosować 1 raz w danym głosowaniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu
  h) Uczestnik, który zagłosował nie ma możliwości zmiany lub usunięcia utworów, na które oddał głos w głosowaniu oraz usunięcia wcześniejszego głosowania zarówno w całości jak i w części
  i) publikacja wyników głosowania w Portalu odbywa się w każdy piątek o godz. 22.00. Jednocześnie 357 zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godziny publikacji.
  j) dostęp do Listy oraz wyników głosowania poprzez Portal możliwy jest zarówno dla Uczestników, jak i pozostałych Użytkowników.
  k) 357 dopuszcza możliwość odpowiedniego stosowania postanowień § 6 ust. 10 do innych głosowań organizowanych poprzez Portal z zastrzeżeniem, że w szczególności liczba utworów, na które można głosować ich dobór, ilość przysługujących głosów oraz czas przeznaczony na głosowanie zostanie określony każdorazowo w Portalu.

 

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby rejestrowej 357: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres helpdesk@radio357.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie ewentualnych roszczeń w zakresie rozpoznania reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez 357.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoznanie reklamacji poprzez otrzymanie decyzji w zakresie jej rozpoznania w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

§ 8 Odpowiedzialność 357

 1. 357 nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu lub/i w Aplikacji informacji i materiałów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. 357 zastrzega, że korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji odbywa się każdorazowo wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. 357 nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu lub/i Aplikacji przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu lub/i Aplikacji sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. 357 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu lub/i Aplikacji , w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowe.
 5. 357 nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz promocyjne, zamieszczane na stronach Portalu lub/i Aplikacji w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz promocyjnych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich
 6. 357 nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub/i Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów innych właściwych Usług, nieopisanych w Regulaminie, a dostępnych za pośrednictwem Portalu lub/i Aplikacji.
 7. 357 zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, edycji, usuwania treści znajdujących się w Portalu lub/i Aplikacji. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy jakichkolwiek zobowiązań 357 względem Użytkowników do zapewnienia określonych treści, gwarancji dostępu do tych treści, zawartości Portalu lub/i Aplikacji, częstotliwości oraz czasu publikacji tych treści itd.

 

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty na stronach Portalu oraz w Aplikacji wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Portal oraz Aplikacja zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu lub/i w Aplikacji mogą być opatrzone znakiem „Copyright © 2023 357 sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone”. Ewentualny brak oznaczenia treści znakiem opisanym w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na objęcie ochroną prawnoautorską treści umieszczonych w Portalu lub/i Aplikacji.
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, 357 udostępnia na stronach Portalu lub/i Aplikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu lub/i Aplikacji, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu lub/i Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu lub/i Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub/i Aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody 357 poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub/i Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają 357 niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści.

 

§ 10 Ochrona prywatności

 1. 357 gwarantuje Użytkownikom Portalu lub/i Aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. 357 w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych Usług 357 zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. 357 zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
 5. 357 gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się na zasadach i zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. 357 zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy mogą być zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez 357 zgodnie z obowiązującym prawem dla celów związanych z wykonywaniem Usługi lub/i celów wskazanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598. Użytkownicy mogą skontaktować się z 357:
  a) drogą korespondencyjną – na adres siedziby 357
  b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@radio357.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest podjęcie działań w związku z realizacją Usług i zapewnieniem realizacji zobowiązań 357 przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów 357 (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:
  a) Prowadzenie działalności nadawczej 357 i informacyjnej,
  b) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;
  c) ustalanie lub dochodzenie przez 357 roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usług oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów 357, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
 5. 357 przetwarza kategorie danych osobowych przekazane przez Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Usług przez 357 zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności Partnerzy Radia.
 8. 357 nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 9. 357 nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Użytkowników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Użytkownikom przysługuje prawo do: a. żądania od 357 dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej; b. przeniesienia danych osobowych Użytkownika, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych 357 w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony 357 i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności; c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Z powyższych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać kontaktując się na adres mailowy 357: rodo@radio357.pl
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 357 danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z Usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych Usług.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. 357 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu, Aplikacji i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.