Idź do treści

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW organizowanych na antenie Radia 357, na platformie https://radio357.pl oraz na profilach Radia 357 w serwisach społecznościowych, niebędących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540), obowiązujący od 1 sierpnia 2023 r.

 

 § 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursów jest 357 spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598; nadawca radia internetowego pod nazwą handlową: „Radio 357” wraz z nowatorskim systemem podcastów (zwanym również platformą) pod nazwą handlową „Twoje 357”; zwana dalej Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie.
 2. Konkursy organizowane będą przez Organizatora na antenie Radia 357 lub na stronie https://radio357.pl, w domenie „radio357.pl” lub na należących do 357 profilach w serwisach społecznościowych.
 3. Konkursy będą organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnianym komunikatami podawanymi na antenie Radia 357 lub/i informacjami publikowanymi na dotyczącej konkursu stronie internetowej lub podstronie strony konkursu lub/i w serwisach społecznościowych. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma obowiązek zapoznania się z tymi komunikatami i informacjami. 
 4. Laureatem Konkursu jest Uczestnik Konkursu, którego zadanie konkursowe zostanie ocenione przez Komisję Konkursową jako uprawniające do otrzymania Nagrody.
 5. W przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, Organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie będącej podstroną strony https://konkursy.radio357.pl lub innej stronie podanej w komunikacie ogłaszającym konkurs.
 6. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 7. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora, osoby współpracujące oraz osoby prowadzące przedsiębiorstwa z Organizatorem współpracujące z Organizatorem w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej, przy czym za członków najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się małżonka, krewnych pierwszego i drugiego stopnia zarówno w linii prostej, jak i bocznej oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 9. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 7, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia dodatkowe warunki tj.
  a) zapoznała się oraz zaakceptowała Regulamin,
  b) posiada konto użytkownika na platformie 357 (bezpłatne założenie konta jest możliwe pod adresem https://radio357.pl/) „Twoje 357”,
  c) posiada status Patrona w ramach konta użytkownika w systemie Radia 357 (za pośrednictwem portalu Patronite.pl) najpóźniej w chwili zakończenia zbierania zgłoszeń do Konkursu (procedurę uzyskiwania statusu Patrona prezentuje Załącznik 1 do niniejszego regulaminu). Patronem  jest  osoba udzielająca 357 wsparcia finansowego w postaci comiesięcznych wpłat za pośrednictwem serwisu Patronite dostępnego na stronie https://patronite.pl, zgodnie z regulaminem serwisu Patronite dostępnym na stronie internetowej https://patronite.pl/regulamin.
  d) udostępni dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania postanowień niniejszego Regulaminu chyba, że w szczegółowym regulaminie, o którym mowa w pkt. 4 zostało postanowione inaczej.

 

 § 2: WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH

 1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane na antenie 357 lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi.
 2. Jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, o których mowa w § 1 ust. 8.
 3. Dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez prowadzącego na antenie Radia 357 lub na stronach internetowych/w serwisach społecznościowych poświęconych danemu konkursowi opisanych w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
 4. Spośród Uczestników konkursu, którzy prawidłowo wykonali zadanie konkursowe Komisja Konkursowa wybierze jego zwycięzców (dalej Laureat) w liczbie odpowiadającej danemu konkursowi. Liczba zwycięzców i kryteria ich wyboru podawane są do wiadomości w sposób wskazany w § 1 pkt. 3 Regulaminu. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów bierze pod uwagę prawidłowość wykonania zadania, a także jego kreatywność, innowacyjność i atrakcyjność. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Komisję Konkursowa powołuje Organizator. W skład Komisji Konkursowej wchodzą wybrane przez Zarząd Organizatora osoby spośród osób pracujących dla 357. Organizator może ustalić inny skład Komisji Konkursowej informując o tym fakcie na antenie 357 lub na stronach internetowych poświęconych danemu konkursowi.
 5. Wyłonienie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do pełnych 7 dni roboczych od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń do Konkursu podanego w sposób wskazany w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
 6. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby wyłonionych Laureatów, w tym również do niewyłonienia założonej pierwotnie liczby Laureatów i przyznania określonej liczby Nagród, w szczególności w sytuacji braku wystarczającej liczby zgłoszeń.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w niektórych konkursach może być podanie danych osobowych uczestnika takich jak imię i nazwisko, nick, oraz danych kontaktowych:
  i) numer telefonu,
  ii) adres e-mail,
  iii) adres pocztowy do korespondencji

a także wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu przez Organizatora na stronach i profilach Organizatora.

 

 § 3: PRAWA AUTORSKIE

 1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach;
  b) zgłoszony przez niego Utwór jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe a także zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie przesłaniem odpowiedzi na zadanie konkursowe udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z odpowiedzi na Zadanie na okres 5 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora i Sponsorów Konkursu bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części;
  b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych;
  d) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian;
  e) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 3. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 4. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

 

 § 4: NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursach mogą być nagrody pieniężne lub rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty CD, płyty DVD, udział w audycji na antenie 357 lub spotkaniach organizowanych przez 357,  bilety lub karnety do kina, teatru, na koncerty, wystawy, festiwale itp. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni w jeden lub kilka sposobów wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią, chyba, że przeniesienie będzie na osobę najbliższą dla Laureata i będzie miało charakter nieodpłatny. W przypadku braku możliwości wykorzystania Nagrody, Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 357 drogą mailową oraz zwrotu Nagrody.
 3. 357 nie ponosi kosztów dotarcia Laureata do wskazanego miejsca wykorzystania Nagrody.
 4. Laureat traci prawo do nagrody, w wypadku gdy:
  a) odbiór nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora, a zwycięzca nie zgłosi się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
  b) nagroda przesyłana jest za pośrednictwem operatora pocztowego/kurierem, a zwycięzca w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o uzyskaniu prawa do nagrody nie wskaże Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności adresu i danych odbiorcy),
  c) nagroda przesyłana za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera nie została odebrana przez odbiorcę i została zwrócona do nadawcy, a zwycięzca w okresie kolejnych 7 dni od dokonania zwrotu nie odebrał nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zaistnienie któregokolwiek z powyższych wypadków wskazanych w ust. 3 skutkuje utratą prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. W wypadku, gdy nagroda wydawana jest przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego/kurierem, wówczas jej doręczenie dokonywane jest na adres podany w zgłoszeniu konkursowym lub w odpowiedzi na mail informujący o zwycięstwie, jeśli . Organizator może odmówić doręczenia nagrody na inny adres lub uzależnić dokonanie takiego przekierowania od pokrycia dodatkowych kosztów.
 7. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej Nagrodzie drogą telefoniczną lub/i mailową lub w inny sposób wskazany przez Organizatora w sposób opisany w § 1 ust. 3, z możliwością poinformowania publicznego na antenie Organizatora.
 8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia Nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na podjęty przez Organizatora kontakt drogą telefoniczną lub/i mailową.  Kontakt telefoniczny będzie kierowany do Laureata trzykrotnie. Kontakt mailowy dwukrotnie. Brak odpowiedzi na próbę kontaktu – telefonicznego w momencie jego realizacji, mailowego w terminie 48 godzin od godziny jego pierwszego nadania, o ile szczegółowy regulamin konkursu nie będzie stanowił inaczej, skutkował będzie utratą prawa do Nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Laureata i przydzielenie Nagrody kolejnemu wybranemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 1 ust. 4  lub § 2 ust. 3  Regulaminu. 
 9. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 3 regulaminu, stanowi inaczej.

 

 § 5: REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, przesyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: konkursy@radio357.pl w temacie wpisując „Konkurs-reklamacja”.  
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej lub/i złożone przez osoby niebędące Uczestnikami nie będą rozpatrywane.  
 3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja.   

 

 § 6: DANE OSOBOWE

 1. Informacja określająca zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgodna z Polityką Prywatności Organizatora znajdująca się pod adresem https://radio357.pl/polityka-prywatnosci. Zmiana Polityki Prywatności, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Organizatora w każdym czasie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: „Administrator”) jest 357 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862598, NIP: 7010998771, REGON: 387190897, kapitał zakładowy w wysokości 7 500,00 zł.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@radio357.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 6. Jeżeli w związku z udziałem w konkursie Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia:
  1. udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu,
  2. dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki 357 oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych.
  3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę.
 7. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz ewentualnego podmiotu powiązanego.
 8. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
       i) o celach przetwarzania danych,
  ii) o kategoriach przetwarzanych danych,
  iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane,
  iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,
  v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy:
       i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,
  ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,
  iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:
  i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 9. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jak również do cofnięcia udzielonej zgody.
 10. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku:
  a) w formie pisemnej, na adres: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa;
  b) drogą e-mail na adres rodo@radio357.pl. Wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Organizator, jako administrator danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres email rodo@radio357.pl.

 

 § 7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkursy@radio357.pl.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: https://radio357.pl/wp-content/uploads/konkurs/regulamin-ogolny-konkursy-357.pdf.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Załączniki:

1) Procedura uzyskiwania statusu patrona w ramach konta użytkownika w systemie Radia 357

2) Lista zmian w Regulaminie wprowadzonych z dniem 1 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK 1
PROCEDURA UZYSKIWANIA STATUSU PATRONA W RAMACH KONTA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE RADIA 357 

KROK 1 – rejestracja w „Twoje 357” i wybranie subskrypcji 

 1. W pierwszej kolejności należy wejść na na stronę: https://wspieram.radio357.pl.
 2. Następnie – wybrać kafelek z wybranym progiem i kliknąć “WYBIERAM”.
 3. Wyświetli się ekran “JESZCZE TYLKO JEDNA DROBNOSTKA…”, gdzie należy kliknąć napis “Załóż nowe konto”.
  UWAGA: Osoby posiadające już konto “Twoje 357” mogą nie zobaczyć tego ekranu, jeśli w danym momencie są zalogowane w systemie Radia 357. Wówczas przechodzą do KROKU 2 z pominięciem punktu 3., jeśli jednak nie były w danym momencie zalogowane – wybierają przycisk “Zaloguj się”.

KROK 2 – rejestracja w Patronite i opłacenie subskrypcji

 1. Wyświetli się ekran rejestracji użytkownika Patronite – po prawej stronie jest możliwość założenia konta poprzez podanie swoich danych, a po lewej dostępna jest opcja umożliwiająca skorzystanie z tożsamości Google/Facebook/Apple ID. Jeżeli użytkownik jest już zarejestrowany w Patronite (np. wspiera inną inicjatywę) – nie ma konieczności ponownej rejestracji. Wystarczy się zalogować.
 2. Kolejny krok to wybór sposobu płatności.
 3. Następnie system Patronite przeprowadza przez płatność – po zatwierdzeniu sposobu płatności i dokonaniu pierwszej wpłaty subskrypcja dla Radia 357 otrzymuje status “aktywna”.
 4. W tym momencie użytkownik otrzymuje status aktywnego Patrona w systemie Radia 357 (platforma Twoje 357). Potwierdzeniem statusu jest informacja na stronie https://konto.radio357.pl „Status patrona: Aktywny.”

 

ZAŁĄCZNIK 2
LISTA ZMIAN W REGULAMINIE WPROWADZONYCH Z DNIEM 1 SIERPNIA 2023 R.

 § 2:

dodanie punktu 5. Wyłonienie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do pełnych 7 dni roboczych od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń do Konkursu podanego w sposób wskazany w § 1 pkt. 3 Regulaminu.
i zmiana numeracji punktów 5-6 na 6-7.
punkt 7 (po zmianie numeracji): zmiana graficzna wypunktowania;

§ 4:

punkt 2 nabiera brzmienia:
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią, chyba, że przeniesienie będzie na osobę najbliższą dla Laureata i będzie miało charakter nieodpłatny. W przypadku braku możliwości wykorzystania Nagrody, Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 357 drogą mailową oraz zwrotu Nagrody.
dodanie punktu:3: 357 nie ponosi kosztów dotarcia Laureata do wskazanego miejsca wykorzystania Nagrody.
i zmiana numeracji punktów 3-8 na 4-9.